Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Biznis inn, s.r.o. pre portál www.certovskezlavy.sk

Spoločnosť Biznis inn, s.r.o., so sídlom: Dlhá 95, 010 09 Žilina, IČO: 46282742, DIČ 2023310212 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: S.r.o, Vložka č.55132/L ktorá je Prevádzkovateľom internetovej stránky www.certovskezlavy.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.certovskezlavy.sk, číslo účtu 2914810455/0200, zodpovedná osoba: Daniel Labuda, prevádzková doba kontaktného centra: Pondelok až piatok od 09:00 do 16:00 hodiny, príjem objednávok na kupóny: nonstop.

Prevádzkovateľ prevádzkuje Stránku www.certovskezlavy.sk a umožňuje Poskytovateľovi, aby predával Kupóny prostredníctvom tejto Stránky. Prevádzkovateľ má s konkrétnym Poskytovateľom uzatvorený zmluvný vzťah presne stanovenými podmienkami na sprostredkovanie predaja Kupónu, v ktorom Poskytovateľ akceptuje predaj Kupónu prostredníctvom Stránky. Poskytovateľ sa zaviazal, že bude akceptovať Klientmi predložené Kupóny. Platobné operácie za účelom úhrady ceny Kupónu sa realizujú medzi Klientom a Poskytovateľom prostredníctvom Prevádzkovateľa, ktorý je na základe zmluvy s Poskytovateľom na to oprávnený. Orgán dozoru: I SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina, e-mail: za@soi.sk

Článok I

Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:

Prevádzkovateľ je spoločnosť Biznis inn, s.r.o., Dlhá 95, 010 09 Žilina, IČO:46282742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, Oddiel: S.r.o, Vložka č. 55132/L.Prevádzkovateľ sprostredkováva predaj Kupónu zo strany Poskytovateľa Klientovi na Stránke; Stránka je internetová stránka umiestnená v sieti internet s trvalým a verejným prístupom, Prevádzkovateľom www.certovskezlavy.sk;

Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpy Kupón na Stránke;

Poskytovateľ je osoba, ktorá predáva konkrétne Kupóny ponúkané na Stránke; pričom kontakt na túto osobu je uvedený priamo na stránke konkréneho poskytovaného Kupónu;

Predmet sprostredkovania je sprostredkovanie predaja Kupónu;

Ponuka je časovo obmedzená ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, percento zľavy, lehotu, počas ktorej je Poskytovateľ viazaný Ponukou vrátane ceny, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu; Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento pri účtovaní ceny za Plnenie odpočítal od konečnej ceny za Plnenie sumu a/alebo percento z celkovej ceny za

Plnenie uvedené na Kupóne (tzv. zľava) a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne; Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;

Strany sú Prevádzkovateľ a Klient;

Účet je účet Klienta zriadený na Stránke po zaregistrovaní Klienta;

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Klienta, popr. Poskytovateľa pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II

Objednávka a kúpa Kupónu

1. Prevádzkovateľ zverejňuje na Stránke v určitých časových intervaloch (denných alebo iných intervaloch ) Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.

2. Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke. Trvanie Ponuky, t.j. možnosti zakúpiť Kupón je stanovené dohodou medzi Poskytovateľom a Prevádzkovateľom a Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ sa nezaväzujú k žiadnej minimálnej dobe trvania Ponuky. Aktívnosť Ponuky, t.j. vznik záväzku Poskytovateľa vyplývajúceho z Kupónu, nie je limitovaná počtom Klientov, ktorí si Kupóny z tej ktorej Ponuky zakúpia, ak nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak.

3. Každý Klient si môže objednať ľubovoľný počet Kupónov, pokiaľ nie je v konkrétnej Ponuke uvedené inak. Avšak pri poskytovaní Plnenia zo strany Poskytovateľa bude zohľadnený vždy len jeden Kupón pri poskytovaní aktuálneho Plnenia (napr. pri návšteve reštaurácie nie je možné pri uhrádzaní jedného účtu uplatniť viac ako jeden Kupón, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak).

4. Objednávka Kupónu a následná jeho kúpa sa realizuje prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou. Pri spôsoboch platby: VÚB internet banking, platba platobnou kartou alebo kreditnou kartou príde kupón na Váš účet a e-mail do 1 hodiny. Pre okamžité zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku www.certovskezlavy.sk. Až vtedy náš systém dostane informáciu o platbe a zašle Prevádzkovateľ Klientovi kupón.

5. Momentom vyplnenia registračného formulára (pri nezaregistrovaných Klientoch) alebo vyplnením prihlasovacieho formulára na Stránke (pri Klientoch, ktorí majú zriadený Účet) Klient vlastne objednáva kúpu Kupónu (ďalej len „Objednávka“) a:

  •                               1.Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva pre Klienta záväznou, čím sa Klient zaväzuje uhradiť cenu za Kupón;
  •                               2. Súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase ako aj s podmienkami Ponuky

6. Po odoslaní Objednávky je Klient povinný uhradiť cenu za Kupón, a to buď priamo pri objednávaní Kupónu alebo najneskôr do 1 dňa od doručenia mailovej správy od Prevádzkovateľa o výške ceny za Kupón a účte, na ktorý treba cenu za Kupón uhradiť. Prevádzkovateľ je poverený od Poskytovateľa na preberanie ceny za Kupón.

7. Pripísaním ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, sa kúpa Kupónu zrealizuje. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do účtu klienta na stránke www.certovskezlavy.sk. Účet je automaticky zriadený ku každej mailovej adrese, na ktorú bola vykonaná objednávka.

8. Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva ich predajca, teda Poskytovateľ.

9. V prípade, ak sa na aktiváciu Ponuky vyžaduje objednanie a kúpa Kupónu určitým počtom Klientov, a tento počet sa počas doby trvania Ponuky nedosiahne, Objednávka a/alebo kúpa Kupónu sa zruší. Uhradené ceny za Kupóny pri ktorých nedošlo k aktivácii Ponuky, budú Klientovi vrátené na účet, z ktorého zrealizoval uhradenie ceny za Kupón, a to do 10 dní od zrušenia kúpy Kupónu.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.

11. Rozpracovanú objednávku za kupón nie je možné uhradiť po ukončení alebo vypredaní akcie.

Článok III

Práva a povinnosti

1. Prevádzkovateľ najneskôr do 3 pracovných dní od pripísania ceny za Kupón na účet Prevádzkovateľa, doručí Kupón Klientovi, a to elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v registračnom alebo prihlasovacom formulári a tiež vygenerovaný Kupón umiestni do schránky Klienta k Účtu, pričom Klient si Kupón vytlačí.

2. Vytlačený Kupón je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.

3. Prevádzkovateľ poskytuje Poskytovateľovi zoznam predaných Kupónov Klientov, ktorí si zakúpili Kupóny vo vzťahu ku tej ktorej Ponuke najmä za účelom predchádzania falšovaniu Kupónov, za účelom vykonania možnej kontroly predloženého Kupónu zo strany Klienta Poskytovateľovi, s čím Klient súhlasí.

4. Klient je oprávnený použiť Kupón za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.

5. Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom apod.) termín k svojej predstave a spokojnosti.

6. Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu (na tzv. zľavu) bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.

7. Klient súhlasí, aby mu Prevádzkovateľ posielal na jeho email maily ako nástroj priameho marketingu. Súhlas podľa predchádzajúcej vety je Klient oprávnený kedykoľvek odvolať ako i potvrdzuje že sa oboznámil s podmienkami Poskytovateľa pre uplatnenie kupónu.

8. Klient si uplatňuje Kupón priamo u Poskytovateľa.

Článok IV

Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

1. Poskytovateľ ako dodávateľ Kupónu ako aj dodávateľ Plnenia je zodpovedný:

- za kvalitu a rozsah Plnenia,

- za dodanie Plnenia,

- za naplnenie práv Klienta z Kupónu,

- za pravdivosť a úplnosť Ponuky a za plnenie všetkých práv Klienta vyplývajúcich Klientovi z platných právnych predpisov a to tak v súvislosti s kúpou Kupónu ako aj v súvislosti a poskytovaním Plnenia.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za veci podľa bodu 1 tohto článku, čo Klient berie na vedomie.Prevádzkovateľ zodpovedá len za riadne a včasné dodanie Kupónu spôsobom podľa týchto VOP.

3. Prevádzkovateľ upozorňuje, že niektoré Plnenia, ktoré môžu byť poskytnuté na základe Kupónu môžu byť nebezpečné (ako napríklad adrenalínové športy apod.) a je plne na uvážení Klienta, či o Plnenie prejaví záujem.

4. Prevádzkovateľ ani Poskytovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie Kupónu a nie sú ani povinní poskytnúť Klientovi náhradný Kupón, avšak Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť Klientovi pri opätovnom vydaní Kupónu s rovnakým číslom predovšetkým v prípade vymazania e-mailu klientom alebo pri strate dát na Stránke.

Článok V

Podmienky reklamácie

1. V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: info@certovskezlavy.sk Lehota na vykonanie reklamácie je 48 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Kupón sa považuje za doručený, v okamihu pripísania do účtu klienta na stránke www.certovskezlavy.sk. Účet je automaticky zriadený ku každej mailovej adrese, na ktorú bola vykonaná objednávka. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

2. Prevádzkovateľ je povinný odstrániť vady do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

Článok VI

Odstúpenie od kúpy, zánik Objednávky, kúpy Kupónu

1. V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.

2. Prevádzkovateľ má právo stiahnuť Ponuku zo Stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v Ponuke je nesprávny, neúplný alebo chybný alebo má Ponuka inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak boli medzičasom vykonané Objednávky a/alebo kúpa Kupónov vo vzťahu k takejto Ponuke, tie sa rušia, pričom Prevádzkovateľ do 15 dní od stiahnutia Ponuky vráti Klientovi cenu za Kupón, ktorú Klient uhradil a to na účet Klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

3. Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa uhradenia kupónu, pokiaľ už kupón nebol použitý alebo akcia medzičasom neskončila, pričom peňažné plnenie za kupón mu bude vrátené do 14 dní odo dňa odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať zaslaním e-mailu na info@certovskezlavy.sk, kde je potrebné uviesť číslo kupónu, číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý má prevádzkovateľ vrátiť peňažné plnenie ako i identifikáciu kupujúceho (meno, priezvisko, adresu, tel. číslo a e-mail).

Článok VII

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ zverejňuje VOP na Stránke.

2. Zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3. Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom vo VOP neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

4. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných v znení neskorších predpisov.

5.Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

6.Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje : titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, emailová adresa.

7. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

8. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

9. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácií v eshope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

10.Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.8.2011.